Všeobecné obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající a provozující internetový obchod:

Volejník s.r.o.
Oskara Brázdy 667
533 51 Pardubice 17
(právní sídlo společnosti)

Volejník s.r.o.
Oskara Brázdy 667
533 51 Rosice nad Labem
(sídlo společnosti)

IČ:  275 12 371
DIČ: CZ275 12 371
bankovní účet: 213654120/0300
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23415, 20.3.2007

odpovědná osoba: Volejníková Jana


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.volejnik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Při nepovinné registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího..


 

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, dostupnost, uvedení cen jednotlivého zboží, daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající může uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a tyto informace spojené s balením a dodáním platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno po celém území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5. Kupující může objednávat zboží nejen prostřednictvím internetového obchodu, ale též doručením objednávky na mailovou adresu prodávajícího, faxem, osobně, či zasláním poštou. Kupující je povinen vybrat si vždy jen jednu variantu pro objednání zboží. Odesláním objednávky v internetovém obchodě, kliknutím na tlačítko „OBJEDNATse považuje objednávka za závaznou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí písemně, a to na mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Pokud nebyla uvedena mailová adresa kupujícího, potvrzuje prodávající obdržení objednávky telefonicky, či faxem dle existujících možností kupujícího kontaktovat.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a vzájemnou akceptací i případných dodatečných změn v přijaté objednávce. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.10. Kupující má právo zrušit objednávku ještě před jejím vyřízením. Pro zrušení objednávky kontaktuje prodávajícího a sdělí žádost o zrušení objednávky. Prodávající vždy potvrdí stornování objednávky kupujícího, a to většinou stejnou formou, jako byla provedena žádost o storno.


 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném kupujícím v objednávce
 • předem bankovním převodem na účet prodávajícího
 • v hotovosti při osobním odběru v místě provozovny společnosti

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněný dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na mailovou adresu kupujícího, či společně s objednaným zbožím.

4.7. V případě, že je zboží dle přání kupujícího upraveno, vyhrazuje si prodávající právo požadovat úhradu zboží a úpravy ještě před započetím smluvené úpravy objednaného zboží. Vzájemnou písemnou akceptací smluvených úprav a následnou úhradou objednaného zboží, se požadované úpravy na přání kupujícího na zboží provedou. 


 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je kupujícímu nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží i náklady spojené s jiným doručením.

Kupující může zvolit z těchto možností přepravy zboží:

 • spediční firma DPD – zásilka = 1 balík:    164,46 Kč bez DPH, 199 Kč včetně DPH
 • Zásilkovna - zásilka = 1 balík do váhy 10kg včetně obalového mateiálu:    81,81 Kč bez DPH 99 Kč včetně DPH
 • vlastní přeprava kupujícím či osobní odběr kupujícím - přeprava se neúčtuje

Objednávky s váhou nad 10kg včetně obalového materiálu se doručují kupujícímu pouze spediční službou DPD.

Kupující může zvolit z těchto platebních možností:

 • platba předem převodním příkazem – zdarma
 • platba na dobírku, dobírkovné – 40 Kč bez DPH, 48,40 Kč včetně DPH
 • platba v hotovosti při osobním odběru - zdarma

Doprava zdarma a mimimální cena nákupu:

 • u objednávek v celkové hodnotě zboží 5000 Kč bez  DPH je dodání zboží zdarma pouze u platby předem převodním příkazem
 • Minimální cena nákupu, je objednávka zboží v hodnotě 300 Kč bez DPH.

5.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží na základě písemného potvrzení objednávky a uvedeného dodacího termínu. Dodací termín je ovlivněn vždy dle zvolené platební metody a skladových zásob. Obvyklá doba doručení činí 3-7 dní.


 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které bylo po dodání použito a zbaveno původního obalu.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v původním rozsahu i s původním obalem. Tato lhůta beží ode dne převzetí původní kompletní dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na mailovou adresu prodávajícího volejnik@helma.cz .

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno obratem a neodkladně od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Po vzájemné dohodě lze vrátit finanční prostředky kupujícímu i jiným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 

7. VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího nejen písemné sdělení reklamace, ale i reklamované zboží.


 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své mailové adresy volejnik@helma.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na mailovou adresu kupujícího.


 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Internetový obchod VOLEJNIK zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).Veškeré osobní údaje, jsou chráněny.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, mailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením na mailovou adresu prodávajícího volejnik@helma.cz .V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na emailovou adresu volejnik@helma.cz.

9.4 V případě, že nesouhlasíte s evidencí Vašich osobních údajů v databázi Volejník s.r.o. ,zašlete zprávu po naplnění uzavřené kupní smlouvy (dodání a úhradě zboží) prostřednictvím e-mailu volejnik@helma.cz s poznámkou NESOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU. 


 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.2. Kupující bere na vědomí, že změna podmínek a cen prodávajícího je vyhrazena. Zboží je do vyprodání zásob.

12.3. Kontaktní údaje prodávajícího: 

VOLEJNÍK s.r.o.

Oskara Brázdy 667

Rosice nad Labem

533 51

(Na této adrese sídlo firmy a možný domluvený osobní odběr)

 


Web: www.volejnik.cz   

E-mail: volejnik@helma.cz

 

Kontaktní osoba: Jana Volejníková

Tel.:+420 602 413 522

E-mail: volejnik@helma.cz

 


 

V Praze dne 1. ledna 2014

© Copyright Volejník s.r.o. 

Latest News