Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Volejník s.r.o. dále jen prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, mailová adresa, telefonní číslo.Tyto údaje slouží jen pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, ev. další údaje potřebné k naplnění kupní smlouvy. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává,může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "Můj účet".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na  volejnik@helma.cz.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


Zpracování a ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Volejník s.r.o. IČ 27512371 se sídlem Oskara Brázdy 667, 533 51 Rosice nad Labem (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Oskar Brázdy 667, 533 51 Rosice nad Labem
  email: volejnik@helma.cz
  telefon: +420 602 413 522

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval konkrétní osobu - pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté správci uživatelem webové stránky správce, internetového obchodu volejnik.cz (dále jen „internetový obchod“), které správce získal na základě plnění uzavřené kupní smlouvy s uživatelem internetového obchodu (dále také jako „uživatel“) a návštěvy uživatele internetového obchodu

 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uživatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a pro plnění cenové poptávky.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  1. plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  3. uživateův souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  1. vyřízení uživatelovy objednávky a to včetně poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt (e-mail, telefon), doručovací a fakturační adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupnísmlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu uživatelem, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje uživatele vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  3. zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 3. Osobní údaje předané uživatelem správci mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé i správci):

  1. podílející se na výrobě a dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

2. zajišťující přepravní služby pro plnění kupní smlouvy,

3. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

4. zajišťující marketingové služby a podpůrné služby, včetně účetních a finančních služeb.

VI.
Práva uživatele

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jehoprávo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silnými hesly, antivirovým programem, šifrovanými zálohami, uzamykatelnými dveřmi a školením.

 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Cookies

 1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tímto správce informuje uživatele, že internetový obchod správce využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že je možné ukládat cookies na zařízení uživatele, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz internetového obchodu. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje správce povolení správce. Tato stránka používá různé typy cookies.

 2. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují i v tomto internetovém obchodu. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může uživatel jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, bude správce vycházet z toho, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serveru správce (internetového obchodu).

 3. Správce ukládá do prohlížeče uživatele tyto cookies:

  1. Funkční cookies - Nutné cookies pomáhají, aby byl internetový obchod použitelný tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím internetového obchodu. Internetový obchod nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

  2. Analytické cookies - Statistické cookies pomáhají správci, aby porozuměl a dokázal vyhodnotit, jak uživatelé používají internetový obchod. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat internetový obchod.

  3. Preferenční cookies - Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

  4. Marketingové cookies - Marketingové cookies jsou používány pro sledování uživatelů internetového obchodu a data jsou využívana u marketingových partnerů správce. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklam využívá správce níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

   1. Seznam.cz (služby firmy.cz, sklik.cz, zboží.cz)

   2. Google (služby Ads, Merchant, Zápisy, Mapy)

   3. Facebook (Facebook Pixel).

   4. SmartEmailing.cz

   5. Heureka.cz

   6. Cookie-Script.com

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formulářeu živatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

 2. S těmito podmínkami uživatel souhlasí vyjádřením souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Vyjádřením souhlasu uživatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Uživatel svůj souhlas vyjádří stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU.

 3. Správceje oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svém internetovém obchodě.

 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022

Latest News